Наука

В рамках реалізації наукової роботи кафедри підприємництва і торгівлі здобувачі вищої освіти під час освітнього процесу на освітніх програмах беруть участь у науковому студентському гурті «Підприємницький Hub», здійснюють підготовку до студентських наукових робіт та проектів на Всеукраїнські та Міжнародні конкурси.

Дані щодо річного звіту з наукової діяльності за 2023 р.

Дані щодо річного звіту з наукової діяльності за 2022 р.

Звіт роботи студентського наукового гуртка «ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ HUB»  2023 /2024 навчальний рік

Звіт роботи студентського наукового гуртка «ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ HUB» 2022 / 2023 навчальний рік

Перелік публікацій НПП у журналах, які реферуються в Sciverse Scоpus

Перелік публікацій НПП у журналах, які реферуються в Web of Science Core Collection

Рада молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Наукові конкурси та гранти 

Всеукраїнська студентська олімпіада

Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Відкритий доступ до баз даних ScienceDirect

Винахідницька робота викладачів

З метою реалізації стратегії інтернаціоналізації ХНЕУ ім. С. Кузнеця згідно Стратегічного плану та Концептуальних засад розвитку Університету, викладачі та здобувачі приймають активну участь у різних наукових зарубіжних заходах.

Міжнародна академічна мобільність регулюється Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Положення про організацію практики за кордоном студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Про можливість участі студентів у міжнародних освітніх та навчальних програмах

Латвійсько-українська програма

В університеті розроблено і впроваджено систему документів, що містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності, а саме: 

Кодекс академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Положення про комісію з питань академічної доброчесності ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

Декларацію про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця