Індивідуальна траєкторія навчання здобувача ХНЕУ

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії визначена за допомогою варіативної складової освітніх програм, неформальної освіти, академічної мобільності та регулюється такими документами:

Положення про організацію освітнього процесу в ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Порядок формування та реалізації вибіркової складової освітніх програм ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Навчальний відділ оприлюднює анотації (силабус) затверджених вибіркових навчальних дисциплін, інформацію про відповідального викладача на сторінках офіційного сайту Університету для обрання дисциплін до початку навчального року, у якому передбачено викладання вибіркових навчальних дисциплін.

Презентація_ХНЕУ_ім_С_Кузнеця_вибіркові
Вибіркові освітні компоненти

Міжнародні звʼязки